یک پنجره برای بهتر زیستن

حق مشاوره

پرداخت حق مشاوره

تومان ۶۹۰۰۰
  • مشاوره بصورت متنی، تلفنی یا ویدئویی
  • مدت زمان مشاوره ۳۰ دقیقه

پرداخت حق مشاوره

تومان ۹۴۵۰۰
  • مشاوره بصورت متنی، تلفنی یا ویدئویی
  • مدت زمان مشاوره ۴۵ دقیقه

پرداخت حق مشاوره

تومان ۱۲۱۰۰۰
  • مشاوره بصورت متنی، تلفنی یا ویدئویی
  • مدت زمان مشاوره ۶۰ دقیقه