یک پنجره برای بهتر زیستن

۵ کاری که افراد موفق انجام می دهند

موفق - موفقیت

ارتباط تلاش برای موفق شدن و عزت نفس

یکی از مهمترین مسائلی که عزت نفس ما را می تواند افزایش یا کاهش دهد این است که ما چه قدر خود را موفق یا ناموفق بدانیم. موفقیت آرزوی همه ی ماست اما اینکه آیا به این آرزو نزدیک می شویم یا از آن دور می شویم میزان عزت نفس ما را تحت تاثیر قرار می دهد. در واقع بهتر بگویم برچسبی که به خودمان می زنیم و ارزیابی که از خودمان داریم عزت نفس ما را افزایش یا کاهش می دهد. و بخشی از این برچسب ها به عملکرد خود ما مربوط می شود. از این رو مهم است که بتوانیم در راه موفقیت و تحقق اهدافمان درست و اصولی گام برداریم تا بتوانیم احساس بهتری نسبت به خودمان داشته باشیم.

 

انگیزه ی ترجمه ی این مقاله

امروز فاطمه شریفی ، دانشجوی مقطع دکتری در امریکا، یکی از همراهان عزیز که همیشه کارهای ما را دنبال می کند یک مقاله ی انگلیسی برای من فرستاد. مقاله ای در رابطه با ۵ کاری که انسانهای موفق انجام می دهند. این مقاله نه تنها ۵ کار افراد موفق را نشان می دهد بلکه به نظر من حاوی نکات ارزشمندی است که پیروی از آنها می تواند باعث افزایش عزت نفس ما شود. . به رسم تشکر از این دوست عزیز و به دلیل ارزشمند بودن مقاله تصمیم گرفتم آن را ترجمه کرده با اندکی تغیی%D