یک پنجره برای بهتر زیستن
یادگیری - دوره آموزشی - کارگاه

چگونه از دوره های آموزشی بیشترین بهره را ببریم؟ بخش دوم

 راز یادگیری موثرتر از دوره های آموزشی  در طول زندگی چه در حوزه ی رشد فردی و چه در حوزه…
دوره های آموزشی

چگونه از دوره های آموزشی بیشترین بهره را ببریم؟ بخش اول

دوره های آموزشی و راز مفید بودن یا نبودن آنها – راهکار چیست؟ یکی از مسائلی که برای من اهمیت…