یک پنجره برای بهتر زیستن
ارتباط موثر

آیا مهارت ارتباط موثر یک سری تکنیک تو خالی است؟

 خاطره ی من از موسسه ای در حوزه ارتباط موثر یک بار برای مسئله ای وارد موسسه ای شدم که…
مهارتهای گفتگو و سقوط هواپیما

رازی نهفته در علت سقوط هواپیماها: نداشتن مهارتهای گفتگو

وقتی نداشتن مهارتهای گفتگو به قیمت جان انسانها تمام می شود! چندی پیش در حین مطالعه تافتگان جدابافته ، اثر…
گفتگو با همسر

بخشی از سخنرانی رازهای گفتگو با همسر

گزارش تصویری دو سخنرانی در یک روز یک شنبه ۲۲ اسفند ماه، دو رویداد را در یک روز، یکی صبح…